Política de privacidade

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

 • RESPONSABLE
  • Alejandro Martín López
  • NIF 44807020F
  • Enderezo: Rúa Xeneral Pardiñas nº 40, 3ºC, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña.
 • CONTACTO
  • Teléfono: 981 597 611
  • Correo electrónico: despacho@trepatavogados.com
 • FINALIDADE
  • Atender e respostar a súa solicitude.
  • Realizar a tramitación da adquisición/contratación dos nosos servizos.
  • Enviarlle información que poida ser do seu interese.
 • LEXITIMACIÓN
  • Consentimento do interesado/a.
 • DESTINATARIOS
  • Non se prevén cesións de datos nin transferencias internacionais.
 • DEREITOS
  • As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado.
 • INFORMACIÓN ADICIONAL
  • Pode acceder a información adicional lendo a información detallada sobre protección de datos.

2. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

2.1 DATOS DO RESPONSABLE DE TRATAMENTO

 • Razón Social: ALEJANDRO MARTÍN LÓPEZ (en adiante, a “Empresa” ou o “Responsable”).
 • CIF: 44807020F
 • Enderezo: Rúa Xeneral Pardiñas nº40, 3ºC, 15701, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA.
 • Teléfono: 981 597 611
 • Email: despacho@trepatavogados.com

2.2 NORMATIVA APLICABLE

A nosa Política de Privacidade deseñouse de acordo con o Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Ao facilitarnos os seus datos, Vostede declara ler e coñecer a presente Política de Privacidade, prestando o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais de acordo con as finalidades e termos aquí expresados.

A Empresa poderá modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Estas condicións de privacidade poderán ser complementadas polo Aviso Legal, Política de Cookies e as Condicións Xerais que, no seu caso, recóllanse para determinados produtos ou servizos, se devandito acceso supón algunha especialidade en materia de protección de datos de carácter persoal.

3. FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS

O tratamento que realizamos dos seus datos persoais responde ás seguintes finalidades:

 • Proporcionarlle información relacionada cos produtos e servizos que ofrece a nosa empresa e que detallan nesta páxina web.
 • Realizar a adquisición ou contratación dos nosos produtos ou servizos mediante a aceptación do correspondente orzamento / pedido e/o a firma dun contrato mercantil.
 • Opcionalmente, enviarlle por correo electrónico e/o postal as noticias e novidades acerca da nosa entidade, así como as actualizacións do noso catálogo de produtos e servizos.

3.1. PLAZO DE CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS

Conservaremos os seus datos persoais desde que nos dea o seu consentimento ata que o revogue ou ben solicite a limitación do tratamento. En tales casos, manteremos os seus datos de maneira bloqueada durante os prazos legalmente esixidos.

4. LEXITIMACIÓN E DATOS RECABADOS

A lexitimación para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso outorgado mediante un acto positivo e afirmativo (encher o formulario correspondente e marcar a casa de aceptación desta política) no momento de facilitarnos os seus datos persoais.

4.1. CONSENTIMENTO PARA TRATAR OS SEUS DATOS

Ao encher os formularios, marcar a casa “Acepto a Política de Privacidade” e facer clic para enviar os datos, ou ao remitir correos electrónicos á Empresa a través das contas habilitadas para o efecto, o Usuario manifesta ler e aceptar expresamente a presente política de privacidade, e outorga o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais conforme ás finalidades indicadas.

4.2. CATEGORÍAS DE DATOS PERSOAIS

Os datos que se solicitan refírense á categoría de datos identificativos, como poden ser: Nome e Apelidos, Teléfono, Dirección Postal, Empresa, Correo electrónico, así como a dirección IP desde onde accede ao formulario de recollida de datos.

5. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Dentro do noso compromiso por garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos de carácter persoal, informámoslle que se adoptaron as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que estean expostos, segundo o Art. 32 do RGPD EU 679/2016.

6. CESIÓN DE DATOS

Non se prevén cesións de datos nin transferencias internacionais dos seus datos, fóra das autorizadas pola lexislación fiscal, mercantil e de telecomunicacións así como naqueles casos nos que unha autoridade xudicial requíranolo.

7. DEREITOS DO USUARIO

Calquera interesado ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle conciernan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O responsable do ficheiro deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

#De acordo con a lexislación vixente ten os seguintes dereitos: dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais, dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión, dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, dereito a opoñerse ao tratamento, dereito á portabilidad dos datos estimes, a revogar o consentimento outorgado. Así mesmo, pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) sita na rúa Jorge Juan, 6, 28001, Madrid ou mediante a sede electrónica.

7.1. CÓMO EXERCER OS MEUS DEREITOS?

A persoa interesada poderá exercer os seguintes dereitos, recibindo unha resposta nos prazos establecidos no RGPD e a LOPD-GDD.

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, durante canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e/o a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron contemplados, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no seu tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa posible.

Para exercer os seus dereitos, debe dirixirse ao responsable, solicitando o correspondente formulario para o exercicio do dereito elixido. Os datos de contacto para o exercicio dos seus dereitos son o teléfono 981 597 611 e o correo electrónico Para exercer os seus dereitos, debe dirixirse ao responsable, solicitando o correspondente formulario para o exercicio do dereito elixido. Os datos de contacto para o exercicio dos seus dereitos son o teléfono 981 597 611 e o correo electrónico: despacho@trepatavogados.com. Lembre acompañar unha copia dun documento que nos permita identificarlle despacho@trepatavogados.com. Lembre acompañar unha copia dun documento que nos permita identificarlle

7.2. PODO RETIRAR O CONSENTIMENTO PRESTADO?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

8. CONSENTIMENTO PARA ENVÍO DE COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

Así mesmo, e dacordo con o establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, completando o formulario de recollida de datos e marcando a correspondente casa “Acepto o envío de comunicacións electrónicas”, está a outorgar o consentimento expreso para enviarlle á súa dirección de correo electrónico, teléfono, fax ou outro medio electrónico en envío de información acerca da Empresa.