Áreas

Estas son algunhas das áreas onde prestamos servizos especializados.

Dereito Civil

 • Estudio e redacción de toda clase de documentos contractuais e precontractuais.
 • Asesoramento e litigación nas distintas especialidades do dereito civil.
 • Dereito inmobiliario.
 • Propiedade horizontal e comunidades veciñais.
 • Reclamacións de cantidade.
 • Dereito de danos e responsabilidade civil.
 • Accidentes
 • Dereito de sucesións. Testamentos, herdanzas e liquidacións sucesorias.
 • Dereito de familia.
 • Defensa do dereito ao honor, intimidade e propia imaxe.
 • Constitución e asesoramento a fundacións, asociacións e sociedades civís.
 • Expedientes perante o Rexistro Civil
 • Dereito dos consumidores.
 • Reclamacións por cláusulas e prácticas bancarias abusivas.

Dereito Mercantil

 • Constitución, transformación e liquidación de sociedades mercantís.
 • Concurso de acreedores.
 • Impagados.
 • Contratos mercantís e civís.
 • Asesoramento integral de sociedades e órganos de administración.
 • Responsabilidade de administradores e conselleiros.
 • Propiedade industrial.
 • Reclamacións baseadas en letra de cambio, cheque e pagaré.
 • Representación e defensa da sociedade nas distintas xurisdiccións.

Dereito Administrativo

 • ​Asesoramento integral a corporacións locais e entidades do sector público local.
 • Tributos locais.
 • Sancións administrativas.
 • Licenzas e autorizacións.
 • Contratación pública.
 • Función pública.
 • Dereito urbanístico.
 • Responsabilidade patrimonial das Administracións por danos causados aos cidadáns.
 • Expropiacións.

Dereito Penal

 • Asesoramento integral, asistencia xurídica e defensa no proceso penal.
 • Interposición de denuncia/querela en defensa dos intereses do cliente.
 • Dirección do proceso en todas as instancias en exercicio da acusación tanto particular como popular.
 • Asistencia a imputados e procesados.
 • Plans e programas de control e vixiancia para prevenir a responsabilidade penal no marco da empresa.
 • Delictos societarios, patrimoniais e contra a orde socioeconómica.
 • Delictos medioambientais e contra a ordenación do territorio.
 • Delictos cometidos no ámbito da función pública e no exercicio de actividades profesionais.
 • Responsabilidade penal derivada de accidente de traballo e delictos contra a seguridade laboral.
 • Delictos contra a integridade física e psíquica.
 • Protección penal do dereito ao honor e intimidade.

Dereito Laboral

 •  Asesoramento, defensa e representación de empresas, entidades do sector público e traballadores nas distintas materias relacionadas coas relacións laborais e o dereito do traballo.
 • Contratos de traballo, convenios, pactos e acordos de empresa.
 • Expedientes de modificación individual ou colectiva de condicións de traballo.
 • Despedimento disciplinario.
 • Extincións contractuais individuais por causas obxectivas.
 • Expedientes de regulación de emprego extintivos, suspensivos ou de reducción.
 • Sancións laborais.
 • Reclamacións salariais.
 • Conciliación da vida persoal, familiar e laboral.
 • Vulneración de dereitos fundamentais
 • Reclamación de indemnizacións e prestacións derivadas de accidente laboral.
 • Prestacións de seguridade social.
 • Representación e defensa nos tribunais da xurisdicción social.

Traballamos xuntos?