Áreas

Estas son algunhas das áreas onde prestamos servizos especializados.

Dereito Civil

 • Estudio e redacción de toda clase de documentos contractuais e precontractuais.
 • Asesoramento e litigación nas distintas especialidades do dereito civil.
 • Dereito inmobiliario.
 • Propiedade horizontal e comunidades veciñais.
 • Reclamacións de cantidade.
 • Dereito de danos e responsabilidade civil.
 • Accidentes
 • Dereito de sucesións. Testamentos, herdanzas e liquidacións sucesorias.
 • Dereito de familia.
 • Defensa do dereito ao honor, intimidade e propia imaxe.
 • Constitución e asesoramento a fundacións, asociacións e sociedades civís.
 • Expedientes perante o Rexistro Civil
 • Dereito dos consumidores.
 • Reclamacións por cláusulas e prácticas bancarias abusivas.

Dereito Mercantil

 • Constitución, transformación e liquidación de sociedades mercantís.
 • Concurso de acreedores.
 • Impagados.
 • Contratos mercantís e civís.
 • Asesoramento integral de sociedades e órganos de administración.
 • Responsabilidade de administradores e conselleiros.
 • Propiedade industrial.
 • Reclamacións baseadas en letra de cambio, cheque e pagaré.
 • Representación e defensa da sociedade nas distintas xurisdiccións.

Dereito Administrativo

 • ​Asesoramento integral a corporacións locais e entidades do sector público local.
 • Tributos locais.
 • Sancións administrativas.
 • Licenzas e autorizacións.
 • Contratación pública.
 • Función pública.
 • Dereito urbanístico.
 • Responsabilidade patrimonial das Administracións por danos causados aos cidadáns.
 • Expropiacións.

Dereito Penal

 • Asesoramento integral, asistencia xurídica e defensa no proceso penal.
 • Interposición de denuncia/querela en defensa dos intereses do cliente.
 • Dirección do proceso en todas as instancias en exercicio da acusación tanto particular como popular.
 • Asistencia a imputados e procesados.
 • Plans e programas de control e vixiancia para prevenir a responsabilidade penal no marco da empresa.
 • Delictos societarios, patrimoniais e contra a orde socioeconómica.
 • Delictos medioambientais e contra a ordenación do territorio.
 • Delictos cometidos no ámbito da función pública e no exercicio de actividades profesionais.
 • Responsabilidade penal derivada de accidente de traballo e delictos contra a seguridade laboral.
 • Delictos contra a integridade física e psíquica.
 • Protección penal do dereito ao honor e intimidade.

Dereito Laboral

 •  Asesoramento, defensa e representación de empresas, entidades do sector público e traballadores nas distintas materias relacionadas coas relacións laborais e o dereito do traballo.
 • Contratos de traballo, convenios, pactos e acordos de empresa.
 • Expedientes de modificación individual ou colectiva de condicións de traballo.
 • Despedimento disciplinario.
 • Extincións contractuais individuais por causas obxectivas.
 • Expedientes de regulación de emprego extintivos, suspensivos ou de reducción.
 • Sancións laborais.
 • Reclamacións salariais.
 • Conciliación da vida persoal, familiar e laboral.
 • Vulneración de dereitos fundamentais
 • Reclamación de indemnizacións e prestacións derivadas de accidente laboral.
 • Prestacións de seguridade social.
 • Representación e defensa nos tribunais da xurisdicción social.

Traballamos xuntos?

Se conrinua a navegar nesta web, entendemos que acepta o uso de cookies. +INFO

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Pechar