Aviso estado de alarma

En atención á evolución das fases de desescalada para a recuperación progresiva da normal actividade tras a contención da epidemia por COVID-19, que implican ampliación de horarios e autorización para a apertura de establecementos e servizos ao público, e sen prexuízo da vixencia declaración de estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola epidemia, aprobado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dende o  pasado día 19 de maio o despacho reanudou a actividade atención presencial nas nosas oficinas, con suxeición ás seguintes condicións de organización e seguridade:

  1. Durante o mes de maio a atención presencial a clientes terá lugar unicamente en horario de 10.00 h. a 14.00 h. A partir do mes de xuño, e sempre que os índices de control da crise sanitaria evolúan favorablemente, o horario de atención ampliarase á xornada de tarde, entre as 16.00 h. e as 19.00 h.
  2.  Atenderanse unicamente as consultas e entrevistas con previa cita, e os clientes deberán estar provistos en todo momento de mascarela de protección, facer uso dos dispensadores de xel hidroalcohólico que estarán ao seu dispor e seguir as indicacións que en cada caso procedan en orde á protección e seguridade de todos.
  3.  Sen prexuízo da atención presencial nas nosas oficinas, o despacho continúa a prestar os seus servizos con normalidade mediante os sistemas habituais de telecomunicación, con contacto permanente a través dos nosos números telefónicos, do enderezo despacho@trepatavogados.com e do formulario de contacto desta páxina web.

Infórmase que, ata o próximo día 4 de xuño de 2020, continúa vixente a suspensión (acordada nas disposicións adicionais segunda e terceira do RD 3692/2020) dos términos e prazos procesuais e administrativos, dos prazos de prescrición e caducidade de calesquera accións e dereitos e a suspensión das vistas e actos xudiciais que viñan programados.

Se conrinua a navegar nesta web, entendemos que acepta o uso de cookies. +INFO

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Pechar