Aviso estado de alarma

En atención á evolución das fases de desescalada para a recuperación progresiva da normal actividade tras a contención da epidemia por COVID-19, que implican ampliación de horarios e autorización para a apertura de establecementos e servizos ao público, e sen prexuízo da vixencia declaración de estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola epidemia, aprobado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dende o  pasado día 19 de maio o despacho reanudou a actividade atención presencial nas nosas oficinas, con suxeición ás seguintes condicións de organización e seguridade:

  1. Durante o mes de maio a atención presencial a clientes terá lugar unicamente en horario de 10.00 h. a 14.00 h. A partir do mes de xuño, e sempre que os índices de control da crise sanitaria evolúan favorablemente, o horario de atención ampliarase á xornada de tarde, entre as 16.00 h. e as 19.00 h.
  2.  Atenderanse unicamente as consultas e entrevistas con previa cita, e os clientes deberán estar provistos en todo momento de mascarela de protección, facer uso dos dispensadores de xel hidroalcohólico que estarán ao seu dispor e seguir as indicacións que en cada caso procedan en orde á protección e seguridade de todos.
  3.  Sen prexuízo da atención presencial nas nosas oficinas, o despacho continúa a prestar os seus servizos con normalidade mediante os sistemas habituais de telecomunicación, con contacto permanente a través dos nosos números telefónicos, do enderezo despacho@trepatavogados.com e do formulario de contacto desta páxina web.

Infórmase que, ata o próximo día 4 de xuño de 2020, continúa vixente a suspensión (acordada nas disposicións adicionais segunda e terceira do RD 3692/2020) dos términos e prazos procesuais e administrativos, dos prazos de prescrición e caducidade de calesquera accións e dereitos e a suspensión das vistas e actos xudiciais que viñan programados.