Aviso legal e política de privacidade

1. INFORMACIÓN XERAL

Trepatavogados.com, é un dominio de Internet do que é titular PEDRO TREPAT SILVA, con domicilio na rúa Xeneral Pardiñas, 40 – 3º C, en Santiago de Compostela (C.P.: 15701), provisto do N.I.F. nº 33.198.284– S e que presta os servizos xurídicos referidos nesta web.

2. OBXECTO

Esta página web ten por finalidade permitir o acceso xeral a todo usuario ós servizos que ofrece PEDRO TREPAT SILVA. A utilización desta página web implica a adhesión a todo o disposto neste aviso na versión existente á data de acceder á mesma.

3. SERVIZO

PEDRO TREPAT SILVA, poderá modificar ou interrumpir en cualquera momento, e sen previo aviso, tanto a configuración da web, como as condicións e contidos da mesma, sen que se lle poida esixir responsabilidade algunha por tales motivos.

O usuario comprometese a non usar os contidos desta web para desenrolar actividades contrarias á lei, carecendo en todo caso, PEDRO TREPAT SILVA, de responsabilidad algunha polo uso que lle dea o usuario aos contidos da web.

PEDRO TREPAT SILVA, non é responsable dos contidos existentes nos enlaces que puidan aparecer na web, ni das manifestacións verquidas por terceiros nestas páxinas.

PEDRO TREPAT SILVA, non é responsable en caso algún, dos posibles danos que poidan causarse nos equipos do usuario derivados da navegación por esta web.

PEDRO TREPAT SILVA, informa que esta web non utiliza Cookies nin calquera outro método que permita obter datos persoais sen o consentimento do titular dos mesmos.

O usuario responderá de tódolos danos e perxuizos que lle ocasione a PEDRO TREPAT SILVA, polo incumprimento destas condicións.

4. PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

PEDRO TREPAT SILVA, informa ao Usuario que os datos personais que facilite (incluidos os que comunique vía e- mail), serán incorporados ós ficheiros dos que é responsable, que se atopan inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos.

En relación coa seguridade dos devanditos datos, cabe indicar que, ademais de ser tratados con absoluta confidencialidade, foron adoptadas todas as medidas técnicas para evitar a alteración, perda e o tratamento ou acceso non autorizado dos mesmos.

Os devanditos datos, cuxo tratamento consente o usuario expresamente, só serán utilizados para prestarlle o servizo que solicite, para comunicarse con Vostede e para emitir a factura e cobrar os citados servizos, motivo polo cal, os mesmos unicamente serán comunicados a outras entidades e Organismos cando a devandita comunicación sexa legal ou totalmente necesaria para poder prestarlle o citado servizo.

O usuario responderá da veracidade dos datos que aporte, reservándose PEDRO TREPAT SILVA, as accións que estime pertinentes no caso de ser aportados datos falsos.

Poderá exercitar perante PEDRO TREPAT SILVA, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, mediante escrito, acompañado de copia do D.N.I., dirixido ao seguinte enderezo: rúa Xeneral Pardiñas, 40 – 3º C, en Santiago de Compostela (C.P. 15701).

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Tódolos dereitos de propiedade intelectual dos contidos desta página web, o seu deseño gráfico e os seus códigos fonte, son titularidade exclusiva de PEDRO TREPAT SILVA, correspondendolle unicamente a esta os dereitos de explotación dos mesmos.

Queda prohibida a reproducción, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial sen a expresa autorización de PEDRO TREPAT SILVA, así como calquera outro acto que non sexa expresamente autorizado por éste.

Igualmente quere indicar que tódolos nomes comerciais, marcas ou signos distintivos contidos nesta páxina web están protexidos pola lei.

6. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para calquera controversia que poida producirse en relación con esta páxina, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución das citadas controversias os Tribunais de Santiago de Compostela.